รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อบุคคล/ชื่อบริษัท (ไทย) ชื่อบุคคล/ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางเลขที่ กลุ่ม สถานะ แสดง
1 อำรัน มิง AMRAN MING 5960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
2 อับดุลเล๊าะฮ์ มะมิง ABDULLOH MAMING 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
3 รอวี หะยีดิง ROWI HAYIDING 2960400XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
4 มะดารี วาหลง MADAREE WALUNG 3960400XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
5 อับดุลตอเละ บาเย๊าะกาเซ๊ะ ABDULTOLEH BAYOHKASEH 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
6 เตาฟีก โต๊ะเล๊าะ TAWFIK TOKLOH 1960100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
7 มะตอเพะ มาลายอ MATOPHEH MALAYOR 2960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
8 อูสนี บาโด AUSNEE BADO 1960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
9 บารอวี เจ๊ะแม BAROWEE CHEMAE 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
10 อาบะห์ เจะอาลี ARBAH CHE ALEE 3950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
11 มะยากี บือราเฮง MAHYA-KEE BARAHANG 3950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
12 มะนุ๊ มามะ MANU MAMAH 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
13 กูลี ลือบา KULI LUEBA 5960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
14 กามารูดิง ขะเดหมะ KAMARUDING KHADEMAH 3950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
15 ลุกมัน แปแนะ LUKMAN PAENAEH 3960500XXXXXX OC0819857 บุคคลที่ถูกกำหนด view
16 อับดุลบาซิค ยูนุ ABDULBASIK YUNUH 1961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
17 อับดุลเลาะ ตาเปาะโต๊ะ ABDULLOH TAPOHTOH 5950301XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
18 อับดุลฮาดี ดาหาเล็ง ABDUL HADEE DAHALENG 3940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
19 ต่วนยัสลัน นิราแม TUANYASLAN NIRAMAE 1961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
20 ราฟี มามะรอยาลี RAFEE MAMAT ROYALI 2961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
21 ยาสะ ดาแม YASA DAMAE 1950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
22 รอกิ ดอเลาะ ROKI DORLOH 2950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
23 สะกรี ดอเลาะ 3950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
24 ซัยฟุลลอฮ ซาฟรุ 3950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
25 นัชดาน ยะลาแป NATCHADAN YALAPAE 2950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
26 มูฌาฮีดีน สาตา MUYAHIDIN SATA 1969800XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
27 ซัมบรี ยุนุ SAMBRI YUNU 3950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
28 ลุกมาน ปูลาประเปะ LUKMAN PULAPRAPE 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
29 รูกิปลี สาอิ 3940200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
30 สุกรียา เดมะ SUKRIYA DEMAH 3941100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
31 กามารูดิง มูซอ KAMARUDING MUSOR 5940200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
32 อับดุลอาซิ แอเสาะ OAPDUNARSI AESO 1940500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
33 มาโซ สาและเร๊ะ MASO SALAEHREH 3950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
34 ซูลายมัน ยะกูมอ SULAIMAN YAKUMOR 5950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
35 อายุ อัตนิ AYU ATNI 5950699XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
36 มะกะตา แวอาแซ 5950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
37 อายุ หะยีบากา A-YU HAYEEBAKA 5950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
38 กูอาสมัน ดอฆอ KU-ASMAN DORKHOR 3950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
39 สูดิรมาน จารง SUDIRAMAN CHARONG 3950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
40 นาวาวี ลาโบปี NAWAWI LABOPI 1941000XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
41 มะซอเร ดือรามะ 3940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
42 มูฮำหมัดนูรูดิง มะรอแม MUHAMMADNURUDING MAHRORMAE 3940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
43 ฮาพีซี ยูโซะ HAPHISI YUSO 3950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
44 มะกอเซ็ง เจ๊ะมะ MAKOSENG JEHMA 3950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
45 รุสลัน ใบมะ 3900300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
46 ซัมซูดิง บาเหม 3900600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
47 อารง สะอิ ARRONG SAAI 3900600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
48 เมาลานา สาเมาะ MAOLANA SAMO 1940300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
49 เสรี แวมามุ SERI WAEMAMU 1949900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
50 รอมลี รอแน็ง ROMLEE RONAENG 1940300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
51 จำเริญ อูมาสะ JAMROEN OUMASA 3900500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
52 มะรีเป็ง มะหะ MAREEPENG MAHA 3940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
53 มะยูนิ สาแม MA-UNI SAMAE 3940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
54 ดอเลาะ ดอเลาะ DORLOH DORLOH 3940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
55 อับดุลอายิ ดอเลาะ ABDUARYI DOLAH 3940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
56 วาครี มะโระ 3940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
57 นูรอดิง อับดุลลาตี NURODING ABDULLATEE 3960400XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
58 อาดือนัน เจะอาแซ ADUENAN JEH-ASAE 3940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
59 มะยากี เจะฮิง MAHYAKEE CHEHING 3940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
60 อับดุลการิม สาแม AB DULKARIM SAMAE 1940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
61 อัซรัน อาแวบือซา ASRAN AWAEBUESA 1960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
62 ดือราพา เจ๊ะอูมา DUERAPHA CHE-AUMA 1960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
63 อิสยาซะห์ หะแย 5940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
64 นูรุดดิน กาจะลากี NURUTDIN KACHALAKI 3950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
65 สุไลมาน สาเหมาะ SULAIMAN SAMOH 3940200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
66 มูฮำหมัดนูร ตูหยง MUHAMMADNUR TUYONG 5941000XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
67 ฮิลมี ยะลาแป HINMI YALAPAE 2950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
68 อับดลเล๊าะ สาเม๊าะ ABDOLAH SAMAH 3900600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
69 มะรอพี บือราเฮง MAROPHI BUERAHENG 3961200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
70 มะรอมือลี กาแจกาซอ MAROMUELEE KACHAEKASO 3960300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
71 มะรุดิง สามะ MAHRUDING SAMAH 3940300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
72 มนูญหรืออเนกหรือเอนกหรือต๋อยหรือต้อย ชัยชนะหรือซานฟราน 3100601XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
73 มูฮำมัด ขาเดร์ MUHAMMAD KHADE 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
74 มาหะมะซอบือรี กรือสง MAHAMASOBUEREE KRUESONG 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
75 อารง ดือราแม ARUNG DERAMAE 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
76 ไรนาอาบีเด็ง สามะ RAINA-ABIDENG SAMA 3960100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
77 ดาราแมง อูมา DARAMAENG AUMA 1960300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
78 คอเละ เซ็ง KHOLEH SENG 1960400XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
79 มูฮำมัดใบฮาดี วาเฮ็ง MUHAMMADBAIHADEE WAHENG 3961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
80 ฮากีม ดอเลาะ HAKIM DOLOH 1940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
81 มูหาหมัดยากี สาและ MUHAMATYAKI SAELAEH 5950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
82 อัสมีน กาเต็มมาดี AZMEEN KATEMMADEE 1949900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
83 อัมมัร แวดาราแม AMMAR WAE-DARAMAE 1940900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
84 รอแปะอิง อุเซ็ง RORPAEH-ING USENG 5960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
85 อาซูวัน ลุมโมะ AZUWAN LUMMOH 2950800XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
86 อาหะมัด ลือแมซา ARHAMAD LUEMAESA 3941000XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
87 มารซูกี ยูโสะ MARA SUKI YUSOH 3950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
88 มาหะมะ อาหลีดองอย MAHAMA ARLIDONGOI 2950800XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
89 เฟาซี กลูแป FAWSEE KALOOPAE 3950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
90 สือดี ปูเดะ SUEDEE PUDEH 1960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
91 มะเซาฟี ตีโม MASAOFI TEEMO 1960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
92 มูฮำหมัดซากีรีน สาแม 1961200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
93 อับดุลการี หะแว ABDULKARI HAWAE 3950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
94 มาฮาดี มะเก MAHADI MAKI 1969900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
95 อับดุลเลาะ บูละ ABDULAOH BULAK 2961200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
96 อาสือรี เจ๊ะตู ASUEREE CHEATU 2961200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
97 อับดุลเลาะ ตีงี ABDUNLOH TI-NGI 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
98 อาลียะห์ เจะเตะ ALIYAH JEHTEH 3960100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
99 นายรอยาลี อาแว ROYALI AWAE 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
100 อูเซ็ง มามะ USENG MAMAT 2960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
101 ซอและ มะเซ็ง SOLAEH MASENG 3941100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
102 มะรอยาลี สะนิ MAROYALI SANI 3960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
103 อาซือมิง ปูเตะ ARSEMING PUTEH 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
104 อาแดร์ เจ๊ะมุ ARDAE CHEAMU 1960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
105 ยะยา เปาะแต YAYA POTAE 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
106 มูฮัมมัดอาซูฮัน สาแม MUHAMMAD-ASUHAN SAMAE 1960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
107 อิสะมะแอ สาแม E-SAMA AE SAMAE 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
108 ซุลกีฟลี มาน๊ะ SULKIFLI MANAH 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
109 สดีรมัน มูดอ 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
110 อับดุลรอมัน สาแล๊ะ ABDULROMAN SALAEH 3960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
111 มะกอเซ็ง หม้าแอ MAKORSENG MA-AE 1940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
112 บูคอรี หลำโสะ 1900600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
113 อาหามะ กาเจ 3960300XXXXXX เพิกถอน view
114 มาหะมะ มะเด็ง 3960400XXXXXX เพิกถอน view
115 มะยูดิง หะยีสะนิ 1960600XXXXXX เพิกถอน view
116 ซัฟวาน สาแล๊ะ 1960600XXXXXX เพิกถอน view
117 ปาตะ ลาเต๊ะ 1940400XXXXXX เพิกถอน view
118 อาหาหมัด ดือราแม 5940600XXXXXX เพิกถอน view
119 มะรูดิน ตาเฮ 1940400XXXXXX เพิกถอน view
120 มะซูการือนอ ยะกูมอ 3950600XXXXXX เพิกถอน view
121 มูฮำมัด ซีตีเลาะ 3940100XXXXXX เพิกถอน view
122 ซอบรี บือแน 3940500XXXXXX เพิกถอน view
123 อับดุลเลาะ เจ๊ะเล๊าะ ABDULLOH CHELOH 1960500XXXXXX AA3752554 บุคคลที่ถูกกำหนด view
124 อับดุลรอแม ฮาเระ ABDULROMAE HAREH 3960600XXXXXX R329045 บุคคลที่ถูกกำหนด view
125 อิลยัส นิมะ ILYAS NIMA 3961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
126 รอมลี เจ๊ะยิ LOMLEE CHEYI 3960200XXXXXX M809694 บุคคลที่ถูกกำหนด view
127 อำรัญ อาแวหามะ AMRAN AWAEHAMA 3960200XXXXXX M810776 บุคคลที่ถูกกำหนด view
128 นิรอมลี นิสุหลง NIROMLI NISULONG 1969900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
129 อันนุงวา กาซอ 3940500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
130 อิสมาแอล มอซู ISMAEL MOZU 5940300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
131 ไซด อัลอิดรีศ SAI ANAITRIT 5950300XXXXXX H550164 บุคคลที่ถูกกำหนด view
132 มะซานูซี ลือบาน๊ะ MASANUSEE LUEBANA 3941000XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
133 มูฮัมหมัด วาเฮง MUHAMMAD WAHENG 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
134 มะนาเซ ไซร์ดี MAH-NASE SAIDEE 1940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
135 มูฮำมัด กาซอ MOOHAMMAD KARS 3940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
136 อาดูนัน อาแว ADUNAN A WAE 1901000XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
137 บูคอรี ปาโฮะ BUKHORI PAHO 1950300XXXXXX M642655 บุคคลที่ถูกกำหนด view
138 ฮาริส แมะเฮาะ HARIS MAEHOH 2940600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
139 ซามีม ซะแม SHAMEEM SAMAE 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
140 มะอนันต์ ดอเลาะ MA-ANAN DOLOH 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
141 ยาลี อีแต YALEE ETAE 3940400XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
142 มูฮำหมัด หะยีสาเมาะ MUHAMMAD HAYISAMOH 3950300XXXXXX T429057 บุคคลที่ถูกกำหนด view
143 สุไลมาน เจ๊ะสมอเจ๊ะ SULAIMAN CHESMOCHE 1950300XXXXXX AA5197486 บุคคลที่ถูกกำหนด view
144 กอเซ็ง กลูแป KORSENG KALUPAE 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
145 สมาน ดือราแม SMAN DUERAMAE 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
146 อับดุลเลาะ ดอเล๊าะ ABDULLOH DOLOH 1960100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
147 อับดุลเลาะ มะแด ABDULLOH MADAE 3940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
148 อับดุลย์ สอเหร็ม ABDUL SOREM 1900500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
149 ฮูไบดีละห์ รอมือลี HUBAIDILAH ROMELEE 3950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
150 ไซฟูดดิน หะยีปูเต๊ะ SAIFUTDIN HAYIPUTE 5940200XXXXXX AA1770103 บุคคลที่ถูกกำหนด view
151 ซานูซี ยาแต SANUSEE YATAE 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
152 อับดุลอาซิ สามะ ABDUL-AZIZ SAMA 1961300XXXXXX AA5151439 บุคคลที่ถูกกำหนด view
153 อับดุลมาน๊ะ อูเซ็ง ABDUNMANAH USENG 3960200XXXXXX V449899 บุคคลที่ถูกกำหนด view
154 ซาฮารี ปลูแว SAHAREE PALUWAE 1960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
155 มูอัมมาร์ สาและ MUOAMMA SALAE 1960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
156 มูฮัมหมัดมูไฮมิง สาและ MUHAMMADSUHAIMING SALAEH 2960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
157 ซิ มะแซ SI MASAE 5960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
158 เตอร์มี สะแลแม TERMEE SALAEMAE 3961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
159 อัลอามิน ยูโซ๊ะ ANLARMIN YUSOH 1960100XXXXXX AA7313363 บุคคลที่ถูกกำหนด view
160 อาลีมิง หะยีหะมะ ALEEMING HAJI-HAMA 1961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
161 มูฮำมัดอาดีลัน สาและ MUHAMMAD-ADILAN SALAEH 1941100XXXXXX Y602377 บุคคลที่ถูกกำหนด view
162 ฟาอีฟ ดอเลาะ FA-IF DOLOH 1969900XXXXXX T785976 บุคคลที่ถูกกำหนด view
163 ฮาเรส สะมะแอ HARES SAMAAE 1969800XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
164 แอ มะแซ AIR MAESAE 3960700XXXXXX เพิกถอน view
165 มะซูปียัน ยะกูมอ MASUPEEYAN YAKUMOR 3950600XXXXXX เพิกถอน view
166 บูคอรี ฮะมะ BU-KOREE HAMA 5950600XXXXXX เพิกถอน view
167 กอเซ็ง มิยะ KOSENG MIYA 3950600XXXXXX เพิกถอน view
168 มาหามะ แมเร๊าะ MAHAMAH MAEROH 2960600XXXXXX เพิกถอน view
169 มารวาน มีทอ MANWAN MITOR 1941100XXXXXX U771926 บุคคลที่ถูกกำหนด view
170 อับดุลเลาะ มูดอ OAPDUNLO MUDO 1940700XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
171 ฮาพีซี เจะนะ HAPECI CHEHNA 2940700XXXXXX AA5179431 บุคคลที่ถูกกำหนด view
172 ฮาเล็ม หะยีคาเร็ง HALEM HAYIKHARENG 1940700XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
173 รอซาลี เจะเลาะ RORSALEE CHELOH 3949800XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
174 สูไลมาน ดอเลาะ SULAIMAN DO-LOH 1940700XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
175 ยาการียา บาโง YAKARIYA BA-NGO 1940700XXXXXX H585765 บุคคลที่ถูกกำหนด view
176 แพนดี หะยีวาเตะ PAENDEE HAYIWATEH 2940700XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
177 อายมาน กูโน AIMAN KUNO 1940700XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
178 แวอุสมาน แวโมง WAEUSMAN WAEMONG 1950400XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
179 ไซนัลอาบีดิน หะยีลาเต๊ะ SAINAN-ABEEDIN HAJILATEH 1940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
180 อัฟฟาน บาเหะ AFFAN BAHEH 1941000XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
181 มะรูดิง มะมิง MA-RUDING MA-MIMG 1941000XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
182 อิลฮัม สุหลง ELHAM SULUNG 1959900XXXXXX X923765 บุคคลที่ถูกกำหนด view
183 อีลียัส โตะอีเล AEELEEYAS TOAILAE 1940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
184 อัมดุจลาซิ เตะแต ABDUJLASI TEHTAE 1941000XXXXXX P701589 บุคคลที่ถูกกำหนด view
185 ชารีฟุดดีน เวาะกอ CHARIFUDDEEN WOHKO 1940300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
186 อันวา สุหลง ANWA SULONG 1940300XXXXXX T538729 บุคคลที่ถูกกำหนด view
187 มูยาฮีดิง มามะ MUYAHIDING MAMAH 3940300XXXXXX W554818 บุคคลที่ถูกกำหนด view
188 มะกอรี สะอะ MAHKOREE SAAH 3940300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
189 มูฮำหมัดหาเสม สาอะ MUHAMMADHASEM SA-AH 3940300XXXXXX L214116 บุคคลที่ถูกกำหนด view
190 บุรฮานุดีน สะมะแอ BURHANUDDIN SAMA-AE 3940300XXXXXX M413928 บุคคลที่ถูกกำหนด view
191 รอสะ มะโบะ ROSA MABOH 1900600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
192 อามีน ลำโสะ ARMEEN LAMSOH 3940700XXXXXX J634818 บุคคลที่ถูกกำหนด view
193 ฟีดาอี มีนา FIDAEI MEENA 1900600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
194 อัมรัน มุดอ AMRAN MUDOR 1900600XXXXXX X921882 บุคคลที่ถูกกำหนด view
195 สาและ โอขะหรี SALAE AOKHARI 2900601XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
196 อารฟันน์ ยามา ARFAN YAMA 5940300XXXXXX N989974 บุคคลที่ถูกกำหนด view
197 อับดุลการิม สะตาปอ ABDUNKARIM SATAPOR 1940200XXXXXX Y568071 บุคคลที่ถูกกำหนด view
198 อับดุลกอเดร์ สะตาปอ OAPDUNKODE SATAPO 1940200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
199 นัสรู มะประสิทธิ์ NASRU MAPAHSIT 1960600XXXXXX AA7302313 บุคคลที่ถูกกำหนด view
200 ฮาแซ แบเล๊าะ HASAE BAELOH 1960600XXXXXX AA3768762 บุคคลที่ถูกกำหนด view
201 อุสมัน ลาเตะ USMAN LATEH 1960500XXXXXX C805775 บุคคลที่ถูกกำหนด view
202 มะยูโซะ หะยีสามะ MAYUSOH HAYISAMA 1941000XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
203 ฮากีม ปุนยัง HAKIM PUNYANG 1910100XXXXXX U810414 บุคคลที่ถูกกำหนด view
204 ฮาซัน อาแว HASAN A WAE 1960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
205 อารีฟ มะเซ็ง A-RIF MA-SENG 1959900XXXXXX AA7976284 บุคคลที่ถูกกำหนด view
206 มะนูเด็น สามะ MANUDEN SAMAT 3960500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
207 ซุลกิฟลี มะสาแมง SULKIFLEE MASAMAENG 3960300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
208 มะยากี มะลาซิง MAYAKEE MALASING 1940700XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
209 อุสมาน เปาะลอ US-MAN POHLO 1941200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
210 อุสมาน เจ๊ะเต๊ะ USMAN JEHTEH 2950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
211 อัสมี อาบูวะ ASMEE ABUWA 1959900XXXXXX Y645608 บุคคลที่ถูกกำหนด view
212 ซะอุดี ติงอุเซ็ง SAUDEE TINGUSENG 3950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
213 นัสรูเลาะห์ สะมะ NASRULOH SAMA 1950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
214 กามารูดิง สะมะแอ KAMARUDING SAMA-AE 3950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
215 พรุกอน บือราเฮง PURQON BUERAHENG 1950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
216 อุสมาน นิแว USMAN NIWAE 1950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
217 อาดัม มุสอดี A DAM MUSODEE 3950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
218 อิสตีซาน กาซอ AITTISAN KASO 1950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
219 อับดุลรอแม ดอเลาะ ABDOLROMAE DO-LOH 3940200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
220 กอเซ็ง ลาเตะยามา KOSENG LATEHYAMA 1950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
221 อุสมาน มูดอ USMAN MUDOR 1960700XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
222 อิสมาแอ มูซอ ISMA-AE MUSO 1959900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
223 อาดีล สาแม ARDIN SAMAE 1950100XXXXXX H596615 บุคคลที่ถูกกำหนด view
224 อับดุลเลาะ อาแซ OABDULOH A SAN 1940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
225 มะอามิง ซา MA-AMING SA 1961100XXXXXX T775790 บุคคลที่ถูกกำหนด view
226 ตัรมินมี มะหนุ๊ TARMINMI MANUH 1961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
227 มันโซ ปูเต๊ะ MANSO PUTEA 1961100XXXXXX Y859493 บุคคลที่ถูกกำหนด view
228 เฮรี อูมา HERI UMA 1961100XXXXXX U770897 บุคคลที่ถูกกำหนด view
229 อาบีเด็ง มายิด ABIDENG MAYID 1961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
230 ฮาเล็ม ปูเต๊ะ HALEM PUTEH 1961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
231 ไซฟูดิง แซ SAIFUDING SAE 1969800XXXXXX AA5158879 บุคคลที่ถูกกำหนด view
232 ฮัสรี เย็ง HASREE YENG 1950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
233 อาลียะห์ หะแวยาวอ ALEEYAH HAWAEYAWO 2950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
234 มะกือตา หมะกาเตะ MAKUETA MAKATEH 3959900XXXXXX R378980 บุคคลที่ถูกกำหนด view
235 ไซดี ทากือแน SAIDEE THAKENAE 1950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
236 ฮารง แวกือจิ HARONG WAEKUEJI 3950300XXXXXX N267423 บุคคลที่ถูกกำหนด view
237 อายุ ดิง AYU DING 1950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
238 อาหามะ สาและ AHAMA SALAEH 1950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
239 ซาการียา จินตารา ZAKAREEYA JINTARA 1950500XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
240 อับดุลเลาะ หะยีดอเลาะ ABDLULOH HAYEEDOLOH 1950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
241 พลี ดีสะเอะ PLI DEESA-EA 2950800XXXXXX J653386 บุคคลที่ถูกกำหนด view
242 รุสดี กานุง RUSDEE KANUNG 1959900XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
243 นัสรี กานุง NASREE KANUNG 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
244 มะรอซี มามะ MAROSEE MAMA 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
245 วันฮาซัน อะซู WANHASAN ASU 1940100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
246 สับรี บาเหะ SABBREE BAHEAK 1950300XXXXXX AA1796863 บุคคลที่ถูกกำหนด view
247 มะรอมลี เจะอามะ MARAMLI CHEARMA 1950300XXXXXX AA7316593 บุคคลที่ถูกกำหนด view
248 มะรอซี มามะหยง MAROSEE MAMAYONG 1950100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
249 อิมรอน หะยีเจะแว IMRON HAYICHEWAE 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
250 ซายูตี อาลีมามะ SAYUTEE A-LEEMAMA 2950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
251 ฮาซัน บือแน HASAN BUENAE 1960600XXXXXX AA1751703 บุคคลที่ถูกกำหนด view
252 มันซูร์ เต๊ะมาลอ MANSU TEAMALO 1960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
253 มะนาวี ดีสะเอะ MAHNAVEE DEESA-EA 2950601XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
254 อับดุลเราะมัน อาบูวะ ABDULROHMAN ARBUWA 3960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
255 มาหามะมิง มามะ MAHAMAMING MAMA 3960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
256 อานูวา อาแว ANUWA AWAE 1960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
257 นิเซ็ง นิสุหลง NISENG NISULONG 3960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
258 ฟาอีซู เจ๊ะเซ่ง FA-AE-SU CHESENG 1960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
259 มูหามัดฟาร์มี มูดอ MUHAMADFAMEE MUDO 1960200XXXXXX N970857 บุคคลที่ถูกกำหนด view
260 ยูฮารี มามะ YUHARI MAMA 1960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
261 อับดุลฮาดี มะแซ ABDULHADEE MASAE 1960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
262 ยูฮารี สะมะแอ UHAREE SAMAAE 1960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
263 ฮัสบูเล๊าะ สะนิ HASBULOH SANI 1960200XXXXXX T788519 บุคคลที่ถูกกำหนด view
264 สุกีปลี มะสะ SUKEEPLEE MASA 1960200XXXXXX G712611 บุคคลที่ถูกกำหนด view
265 ซูไฮมิง มามะ SUHIMING MAMAH 1960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
266 ซาด๊ะ อาแวกือจิ SADA AWAEKECHI 2960200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
267 บาซอรี เจะแห BASORREE CHEHAE 1900600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
268 ไซนูรอาบาเซย์ สุหลงเส็น SAINUTARBASE SULONGSEN 3900600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
269 อับดุลเลาะ บาราเฮง A BDLLOH BARAHANG 1900600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
270 อิบรอเฮ็ม สูดี IBROHEM SUDEE 3960500XXXXXX A534971 บุคคลที่ถูกกำหนด view
271 รอห์มา สะแลแม ROMA SALAEMAE 3961100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
272 อาแว เจ๊ะหนิ AWAE CHEANI 1940200XXXXXX U774995 บุคคลที่ถูกกำหนด view
273 อิสมะแอ จาเละ ISAMAAE CHALEH 1940200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
274 มูฮัมหมัด สะแม MUHAMMAD SAMAE 1940200XXXXXX AA9321210 บุคคลที่ถูกกำหนด view
275 มะรอยาลี เจ๊ะสนิ MAHROYALEE CHESANI 3940200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
276 อันวาร์ ยะโกะ OANWA YAKOH 1950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
277 อัมร้าม ยูโซ๊ะ AMRAM YUSOH 3960500XXXXXX M427166 บุคคลที่ถูกกำหนด view
278 มูหำหมัด หะล๊ะ MUHAMMAT HALA 1961200XXXXXX AA6216325 บุคคลที่ถูกกำหนด view
279 อิบรอเฮง มะสาแม AIPROHENG MAHSAMAE 2961200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
280 มูฮำหมัดพิตรี ยูโซ๊ะ MUHAMMATPITRI USOF 1961200XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
281 มะรอยาลี มะยะเด็ง MAHRORYALEE MAYADENG 1950300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
282 ยุครี การี YUKHREE KAREE 3941100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
283 มูฮัมมะมูสตาวา สะนิ MUHAMMAMUSTAWA SANI 3941100XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
284 บารี เปาะสลาเมาะ BARI POHSALAMAH 3940400XXXXXX C469425 บุคคลที่ถูกกำหนด view
285 เพาซัน กาแจ PAUZAN KAJAE 1960300XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
286 รออีซะ แวอาแซ RO-ESA WAEASAE 5940700XXXXXX R380296 บุคคลที่ถูกกำหนด view
287 รอสฝัน มะดง ROSFAN MADONG 1960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
288 ซูเบ โละมา SUBE LOHMA 2960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
289 รอมลี แนแง ROMLEE NAE-NGAE 1960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
290 มะกอเซ็ง อุมา MAKOSENG AUMA 1960600XXXXXX O575988 บุคคลที่ถูกกำหนด view
291 ซุกรี บือราเฮงโร๊ะ SUKREE BUERAHENGROH 2960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
292 อาหามะ บากา AHAMA BAKA 1950600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
293 สูฟียา รือสะ SUFEEYA RUESA 1960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
294 สาลาอุดีน แดแก SALAUDEEN DAEKAE 5960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view
295 อำราม แดเมาะ AMRAM DAEMOH 3950600XXXXXX Z666431 บุคคลที่ถูกกำหนด view
296 มาหะมะริบรอน มิง MAHAMARIBRON MING 1960600XXXXXX C818346 บุคคลที่ถูกกำหนด view
297 อาหะมะ หะยะกำปง AHAMAH HAYAKAMPONG 3960600XXXXXX บุคคลที่ถูกกำหนด view